Fusk im Aufsturz / Jazzkeller69

April 2016


Rudi Mahall – bass clarinet, Tomasz Licak – tenor sax, Andreas Lang – bass, Kasper Tom – drums

Ich kam langsam rein, die Musiker auch ...