2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
MobileBorgmanns 65.

03.01.2020 Aufsturz (Jazzkeller69eV)


Thomas Borgmann, reeds / Christof Thewes, tb / Jan Roder, b / Joel Grip, b /Bernard Santacruz, bass / Tony Buck, dr / Willi Kellers, dr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Dietmar Liste | Links | Impressum | Datenschutz | Das wars